cssi_icon

Aktuelni projekti

Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji autoputa Banja Luka – Doboj, dionica Banja Luka – Prnjavor (km 0+000 do km 35+300) Ugovor br. RS/EIB-2012/W

Investitor:  Javno preduzeće“Autoputevi Republike Srpske“

Vrijednost radova: 361,6 miliona KM ili 184,9 miliona EUR

Postojeći magistralni put M16.1 od Banja Luke prema Doboju, preko Dervente, zauzima značajno mjesto u sistemu evropskog putnog daljinskog  transporta.  Za veći dio Republike Srpske  i Federacije Bosne i Hercegovine on predstavlja bitnu vezu sa zapadnom i sjevernom Evropom, pri čemu je i oko 50% privrednih i društvenih potencijala Republike Srpske  koncentrisano u zoni ovog puta.

Ovo su glavni razlozi zbog kojih autoput Banja Luka – Doboj posjeduje najznačajniji infrastrukturni integracijski potencijal u Republici Srpskoj.  Autoput Banja Luka – Doboj će povezati već izgrađeni autoput Gradiška – Banja Luka (E 661) sa budućim autoputem na Koridoru 5c. Nakon što bude završena njegova izgradnja, autoput Banja Luka  – Doboj će postati arterija tranzitnog transporta sa pozitivnim uticajem na poslovne i trgovačke aktivnosti u regionu.

Projekt je podijeljen na dva lota (ugovora): dionica Banja Luka – Prnjavor i dionica Prnjavor – Doboj.

Integral inženjering a.d je veoma ponosan što je, na veoma zahtjevnom međunarodnom tenderu,  izabran, zajedno sa firmom Granit a.d. (Skoplje), za glavnog izvođača radova projektovanja i građenja na autoputu Banja Luka – Doboj (dionica Banja Luka – Prnjavor). Radovi su u toku. Integral pokazuje da je tehnički i profesionalno sposoban da igra vodeću ulogu u ovom projektu od velikog međunarodnog značaja.

Radovi uključuju projektovanje i izvođenje radova:
– na izgradnji dionice autoputa ukupne dužine l = 33,5 km, sa svim pratećim elementima,
– na izgradnji petlje na autoputu sa objektima za naplatu putarine,
– na izgradnji centra za održavanje i naplatu putarine,
-na izgradnji pratećeg uslužnog objekta (odmorište),
– na izgradnji 63 objekta koji uključuju, pored ostalih:  1 veliki most ( l = 340 m) i 6 manjih mostova; 3 velika vijadukta ( l = 449 m, l = 400 m i l = 146 m) i 4 manja vijadukta; 9 nadvožnjaka; tunel, podvožnjake, prolaze za životinje,
– na izgradnji lokalnih i servisnih saobraćajnica ukupne dužine l=23,755 m,
-geomehaničke radove,
-na izmiještanju elektro instalacije,
-na elektroenergetskom napajanju objekata za naplatu putarine, pratećeg uslužnog objekta i  tunela,
-na rasvjeti petlje,
-na postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme.

Projekt uključuje projektovanje i implementaciju sistema za video nadzor i upravljanje kompletnom dionicom autoputa, kao i radove na odvodnji kolovozne konstrukcije, postavljanja optičkog kabla, SOS pozivnog sistema i objekata za zaštitu od buke.

Kolovozna konstrukcija se sastoji od sljedećih slojeva:
-vozna  i preticajna traka: SMA 4cm, vezni bito sloj 6 cm, BNS 7 cm, cementna stabilizacija 20 cm, tampon 25 cm,
-zaustavna traka: AB 7 cm, vezni bito sloj 6 cm, tampon 52 cm.

Projekat autoputa na koridoru 10, Izgradnja autoputa E75, Dionica: Caričina Dolina – Vladičin Han, LOT 5: Putevi i mostovi na poddionici Caričina Dolina – tunel Manajle,
ICB br: CORRX.E75.EIB.PACK2-LOT5.ICB

Investitor: Koridori Srbije, d.o.o. Beograd

Vrijednost radova: 124,7 miliona KM ili 63,8 m EUR

Koridor 10 je jedan od najvažnijih pan-Evropskih transportnih koridora koji prolaze kroz Srbiju. Program izgradnje Koridora 10 kroz Srbiju se provodi kroz četiri projekta koji se dijele na dionice, a one u lotove (ugovore). Nakon što bude završen, autoput će imati pozitivan uticaj na privredne i trgovinske aktivnosti u regionu, te će doprinositi regionalnom razvoju i povezivanju šireg prostora Balkana.

Zbog značaja ovog programa, velikog obima i vrijednosti radova, neke od vodećih međunarodnih građevinskih kompanija se takmiče na tenderima i izvode radove na Koridoru 10.

“Integral inženjering” a.d. je, zajedno sa svojim partnerima, veoma ponosan što je izabran za glavnog izvođača radova na doddionici caričina Dolina – tunel Manajle. Ova poddionica je jedna od najzahtjevnijih na autooputu na Koridoru 10 u Srbiji zbog toga što se radovi izvode u Grdeličkoj klisuri. Ovo je najvažniji i najveći projekat Integrala na zahtjevnom tržištu Srbije.

Radovi uključuju:
– izgradnju kompletne dionice autoputa (l= 6,75 km), sa svim pratećim elementima: 7 mostova na trasi
autuputa, 1 most na lokalnoj saobraćajnici, 1 željeznički most, 3 galerije, 28 propusta;
– izmiještanje 1 km željezničke pruge, izmiještanje 1,3 km lokalnih puteva, te izmiještanje
visokonaponske, srednjenaponske i niskonaponske mreže;
-radove na regulaciji Južne Morave, rijeke Sokolice i Kozničke rijeke;
– izgradnju telefonsko-komunikacione  kanalizacije i trafostanice;
– radove na odvodnji puta;
– nabavku i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme i opreme za zaštitu od buke;
– radove na uređenju okoline.

Izgradnja dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela HE Dabar i izvođenje
istražno projektantskih radova u toku izgradnje (Ugovorni sporazum br.434-18/16   naš br. 287/16 od 17.03.2016.)


Investitor:
„Mješoviti holding „“ERS““ – MP a.d. Trebinje ZP „“Hidroelektrane na Trebišnjici““ a.d. Trebinje

Vrijednost: 131 milion KM ili 67 m EUR

Projekt korišćenja hidrosistema Trebišnjica se zasniva na izgradnji niza hidrotehničkih objekata (brane, akumulacije, otvoreni kanali, tuneli i hidroelektrane) kojima se vode kraških polja Istočne Hercegovine, kontrolisano koriste za navodnjavanje, kontrolu poplava i proizvodnju električne energije. Za proizvodnju električne energije planirana je izgradnja 7 hidroelektrana i 6 akumulacionih bazena u sistemu.

Do sada su izgrađene 4 hidroelektrane, koje koriste vodu iz akumulacionog  bazena “Bileća”: HE Trebinje I, HE Trebinje II, HE Dubrovnik i PHE Čapljina. One su sukcesivno ulazile u pogon počevši od 1965. godine (HE Dubrovnik) do 1981. (HE Trebinje II).

Preostale 3 hidroelektrane pripadaju podsistemu  “Gornji horizonti”  i to: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (30 MW).

Podsistem  „Gornji horizonti“, obuhvata korišćenje voda na pravcu Gatačko polje-rijeka Zalomka-Nevesinjsko polje-Dabarsko polje-Fatničko polje-akumulacija Bileća. U ovaj sistem se u konačnoj etapi uvodi dio voda sjeverozapadnog dijela Nevesinjskog polja.

HE Dabar je prva hidroelektrana na području Gornjih horizonata, koja će biti izgrađena.

Dovodnim tunelom, dužine 12.125 m, dovodi se voda iz akumulacije Pošćenje do HE Dabar. Dovodni tunel prolazi kroz dvije različite geološke sredine. Ulazna građevina je smještena uz korito Zavidolske rijeke i oko 3,5 km je udaljena od brane Pošćenje. Na ulaznoj građevini predviđena je rešetka i zatvarač za zatvaranje tunela za potrebe kontrole i održavanja. Za izvođenje radova na tunelu predviđena su dva napadna rova (Straževica, dužine 830 m i Vodostan, dužine 295 m).

Ugovoreni su sljedeći radovi:

A. IZGRADNJA ULAZNE GRAĐEVINE, RADNOG PLATOA, KOMANDNE SOBE I PRISTUPNOG PUTA
Ulazna građevina;
Radni plato: P=336,10m2 asfaltiran (AB11s i BNS32 d=5+10 cm) na nasipu, oko platoa je čelična ograda h=1,12m, hidrantska mreža l= 290,00m DN100;
Komandna soba: mašinska oprema, hidromehanička oprema vodozahvatne građevine, elektro oprema;
Pristupni put: l=279,00m š=5,00m, tampon d=45cm i asfalt d=15cm;

B. DOVODNI TUNEL dužine l= 12.125,00m podužnog nagiba i=2,139‰; kružni prečnik svijetlog otvora D = 4,6m dužine 7.853,00m i potkovičastog presjeka l= 4.272,00m visine iskopa 5,20m ;  gradi se novom austrijskom metodom

C. PRISTUPNI TUNELI
-tunel Straževica: pravolinijski l=651,57m, nagib iskopa i=7,54%, potkovičastog oblika visine 5,5m ;
-tunel Vodostan: pravolinijski l=91,00m, nagib iskopa i=2,139promila, kružnog oblika prečnika 5,2m

D. TEHNIČKO OSMATRANJE

E. ISTRAŽNO-PROJEKTANTSKI RADOVI u toku izgradnje

Izgradnja tunela odvodnjavanja Bilećkog polja – I faza

Investitor: „Mješoviti holding „“ERS““ – MP a.d. Trebinje ZP „“Hidroelektrane na Trebišnjici““ a.d. Trebinje

Vrijednost: 8,9 milion KM ili 4,6 m EUR

Projekt korišćenja hidrosistema Trebišnjica se zasniva na izgradnji niza hidrotehničkih objekata (brane, akumulacije, otvoreni kanali, tuneli i hidroelektrane) kojima se vode kraških polja Istočne Hercegovine, kontrolisano koriste za navodnjavanje, kontrolu poplava i proizvodnju električne energije. Za proizvodnju električne energije planirana je izgradnja 7 hidroelektrana i 6 akumulacionih bazena u sistemu.

Do sada su izgrađene 4 hidroelektrane, koje koriste vodu iz akumulacionog  bazena “Bileća”: HE Trebinje I, HE Trebinje II, HE Dubrovnik i PHE Čapljina. One su sukcesivno ulazile u pogon počevši od 1965. godine (HE Dubrovnik) do 1981. (HE Trebinje II).

Preostale 3 hidroelektrane pripadaju podsistemu  “Gornji horizonti”  i to: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (30 MW).

Projekat obuhvata izgradnju hidrotehničkog tunela dužine 1.725,00 m,  kružnog presjeka svijetlog otvora 2,70 m. Tunel je u pravcu, vertikalnog nagiba 0,40%, sa armiranobetonskom jednoslojnom oblogom debljine 25 cm, i biće izgrađen Novom Austrijskom tunelskom metodom.
Projektom je, pored tunela, obuhvaćena izgradnja ulazne građevine sa taložnicom i galerijom, dužine 16 m, izlazne građevine dužine 11 m, dva kanala sa taložnicama i vertikalnim šahtom, akvadukt most i propust.

Izgradnja kanala kroz Fatničko polje od kraja kompenzacionog bazena Pađeni do tunela Dabar – Fatnica, u dužini 2.577,14 m

Investitor: „Mješoviti holding „“ERS““ – MP a.d. Trebinje ZP „“Hidroelektrane na Trebišnjici““ a.d. Trebinje

Vrijednost: 8 miliona KM ili 4,1 m EUR

Projekt korišćenja hidrosistema Trebišnjica se zasniva na izgradnji niza hidrotehničkih objekata (brane, akumulacije, otvoreni kanali, tuneli i hidroelektrane) kojima se vode kraških polja Istočne Hercegovine, kontrolisano koriste za navodnjavanje, kontrolu poplava i proizvodnju električne energije. Za proizvodnju električne energije planirana je izgradnja 7 hidroelektrana i 6 akumulacionih bazena u sistemu.

Do sada su izgrađene 4 hidroelektrane, koje koriste vodu iz akumulacionog  bazena “Bileća”: HE Trebinje I, HE Trebinje II, HE Dubrovnik i PHE Čapljina. One su sukcesivno ulazile u pogon počevši od 1965. godine (HE Dubrovnik) do 1981. (HE Trebinje II).

Preostale 3 hidroelektrane pripadaju podsistemu  “Gornji horizonti”  i to: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (30 MW).

Podsistem  „Gornji horizonti“, obuhvata korišćenje voda na pravcu Gatačko polje-rijeka Zalomka-Nevesinjsko polje-Dabarsko polje-Fatničko polje-akumulacija Bileća. U ovaj sistem se u konačnoj etapi uvodi dio voda sjeverozapadnog dijela Nevesinjskog polja.

Kanal kroz Fatničko polje služi za sprovođenje voda od izlaza iz tunela Dabar-Fatnica do ulaza u dovodni tunel Fatnica-HE Bileća, koji je u fazi izvođenja.

Izgradnja kanala kroz Fatničko polja podijeljena je u dvije dionice.

-Dionica 1 (l =2.086 m): Poprečni presjek kanala je trapeznog oblika širine dna kanala 10m i nagiba kosine 1:1,5.  Predviđena je AB MB30 obloga debljine 20 cm i izgradnja u kampadama od 5 m. Dionica je dimensionisana na proticaj Qmax=121,50 m3/s, što predstavlja maksimalni kapacitet tunela Fatnica – Bileća.

-Dionica 2 (l = 491 m): Poprečni presjek kanala je trapeznog oblika širine dna kanala 10m i nagiba kosine 1:1,5.  Predviđena je AB MB30 obloga debljine 20 cm i izgradnja u kampadama od 5 m. Dionica je dimensionisana na proticaj Qmax=93,00 m3/s.

Projektom je predviđena i izgradnja mosta raspona 27,40 m.

Radovi na izvođenju kompenzacionog bazena u mjestu Pađeni, Bileća, Bosna i Hercegovina

Investitor: „Mješoviti holding „“ERS““ – MP a.d. Trebinje ZP „“Hidroelektrane na Trebišnjici““ a.d. Trebinje

Vrijednost: 4 miliona KM ili 2,04 m EUR

Projekt korišćenja hidrosistema Trebišnjica se zasniva na izgradnji niza hidrotehničkih objekata (brane, akumulacije, otvoreni kanali, tuneli i hidroelektrane) kojima se vode kraških polja Istočne Hercegovine, kontrolisano koriste za navodnjavanje, kontrolu poplava i proizvodnju električne energije. Za proizvodnju električne energije planirana je izgradnja 7 hidroelektrana i 6 akumulacionih bazena u sistemu.

Do sada su izgrađene 4 hidroelektrane, koje koriste vodu iz akumulacionog  bazena “Bileća”: HE Trebinje I, HE Trebinje II, HE Dubrovnik i PHE Čapljina. One su sukcesivno ulazile u pogon počevši od 1965. godine (HE Dubrovnik) do 1981. (HE Trebinje II).

Preostale 3 hidroelektrane pripadaju podsistemu  “Gornji horizonti”  i to: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (30 MW).

Podsistem  „Gornji horizonti“, obuhvata korišćenje voda na pravcu Gatačko polje-rijeka Zalomka-Nevesinjsko polje-Dabarsko polje-Fatničko polje-akumulacija Bileća. U ovaj sistem se u konačnoj etapi uvodi dio voda sjeverozapadnog dijela Nevesinjskog polja.

Kanal kroz Fatničko polje služi za sprovođenje voda od izlaza iz tunela Dabar-Fatnica do ulaza u dovodni tunel Fatnica-HE Bileća, koji je u fazi izvođenja. Kanal završava kompenzacionim bazenom u mjestu Pađeni čija je površina P= 8.914 m2, a zapremina V= 49.000m3.

Ugovoreni radovi obuvataju:

-iskop u raspadnutim krečnjacima 70.000 m3;
-izgradnju AB kompenzacionog bazena;
-izgradnju dijela AB kanala;

-izgradnju AB potpornih konstrukcija ukupne količine hidrotehničkog betona 10.523 m3;
-ostale prateće radove.

Izgradnja male hidroelektrane „Bočac 2“ – građevinski radovi

Investitor: MH „Elektroprivreda Republike Srpske“,  ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad

Vrijednost:  19,3 miliona KM ili 9,9 m EUR

O projektu:
Objekti novoprojektovane elektrane projektovani su u levom boku profila, na prostoru između saobraćajnice i prelivnih polja, a orjenisani su u nizu, paralelno sa pružanjem rečne doline i postojećom saobraćajnicom. Elektranu čine: ulivni kanal, zahvat, dovodni kanali sa prelaznom deonicom, mašinska zgrada, odvodna vada. Iznad dovodnih kanala i na vrhu mašinske grade formiraju se platoi za montažu i pristup.
Ulazna građevina MHE je sastavljena iz dva ulazna polja, koja se nastavljaju dovodnim deonicama kojim se voda dovodi do turbina. Ulazna građevina je opremljena rešetkama za zadržavanje nečistoća, čistilicom rešetke, tablastim zatvaračima, opremom za detekciju začepljenja rešetke i opremom za merenje gornjeg nivoa. Izlazna građevina, odnosno sifon svake turbine, je opremljena jednodelnim tablastim zatvaračem.
U skladu sa tehničkim rešenjem, MHE čine sledeći delovi:
• Uvodni kanal.
• Dovod.
• Mašinski blok.
• Odovdna vada.
Pored ovih radova, projekat obuhvata i izgradnju Pristupne saobraćajnice, Mašinsku i hidromehaničku opremu, Termotehničke instalacije, Elektro oprema i instalacije i Tehničko osmatranje, Geodetsko obeležavanje, Zaštita od požara

Izgradnja/rekonstrukcija Osnovnog i Okružnog suda u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Vrijednost radova: 5,2 miliona KM ili 2,7 miliona EUR

Ugovoreni su radovi na adaptaciji postojećeg objekta, rušenju dijela postojećeg objekta (aneksa) i izgradnji novog objekta (aneksa) Osnovnog suda u Banjoj Luci, kao i radovi na adaptaciji i nadogradnji 4. etaže Okružnog suda u Banjoj Luci.

Sadržaj ugovorenih radova:
– građevinsko-zanatski radovi;
– postavljanje električnih instalacija;
– postavljanje mašinskih instalacija;
– instalacija vodovoda i kanalizacije;
– vanjsko uređenje;
– izrada projekta izvedenog stanja.

Objekat Okružnog suda u Banjoj Luci je izgrađen 1964. godine. Objekat je spratnosti Po+P+3, dimenzija, 46,93m x 12,62m, neto površine 2.753,80 m2. Nadogradnjom se spratnost objekta povećava na Po+P+4. Objekat je javnog je karaktera (namjene).

Objekat Osnovnog suda u Banjoj Luci je izgrađen 1982. godine.  Objekat je dimenzija 33,8m x 13,4m + 19,7m x 10,5m + 12,9m x 42,4m x 6,6m + 6,6m, neto površine 2.589m2. Novi objekat (aneks) ima spratnost Po+P+4. Objekat je javnog karaktera (namjene).

Radovi na adaptaciji i sanaciji objekata će se izvoditi fazno, bez prekida njihovog korišćenja od strane korisnika.

Rekonstrukcija gradskog vodovodnog sistema Kozarska Dubica – Faza II:

1) Rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu; i
2) Prespajanje zone VO6 (dio naselja Draksenić, Demirovac i Gradina) i zone VO8 (naselje Međeđa) na jedinstveni vodovodni sistem „Kozarska Dubica“

Investitor:  Opština Kozarska Dubica

Vrijednost:  2,2 miliona KM ili 1,1 m EUR

O projektu:
A. REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U GRADU 1.Rekonstrukcija dijela distributivnih cjevovoda – izgradnja cjevovoda ukupne dužine 4.767,60m
(PEHD PN6 : D355mm – 1.448,30m; D225mm – 739,50m; D180mm – 610,20m; D140mm – 67,60m; D125mm – 386,40m; D110mm – 1,412,80m; D90mm – 103,00m;) – šahtova 35kom, – asfaltiranje 3.533,00m2 deb=6cm (530t)
2. Rekonstrukcija priključaka
– izgradnja priključnih cjevovoda ukupne dužine 7.357,10m (PEHD PN6 DN32mm-5487,8 ; DN40mm-1009,40m ; DN50mm-33,90m; DN63mm-296,50m ; DN90mm-417,30m ; DN110mm-109,60m) i rekonstrukcija postojećih vodomjernih okana
3. Zamjena zasuna i otklanjanje funkcionalnih smetnji
– zamjena neispravnih zasuna, rekonstrukcija podzemnih čvorišta; izrada prelaza preko mostova na kanalu sa odzračno-dozračnim ventilima; ugradnja odzračno-dozračnih garnitura u podzemna čvorišta; ugradnja muljnih ispusta i podzemnih hidranata
4. Rekonstrukcija većih mjernih mjesta u GVS
– nabavka i doprema materijala za rekonstrukciju postojećih vodomjernih okana; građevinski radovi na proširenju i produženju okna
B. PRESPAJANJE ZONE VO6 I VO8 NA JEDINSTVENI VODOVODNI SISTEM ,,KOZARSKA DUBICA,,
1.Vezni cjevovod VC1
– izgradnja veznog cjevovoda dužine 415,9m od cijevi PEHD PN10bara, D180mm; ugradnja adaptera za daljinsko bežično očitavanje
2.Vezni cjevovod VC2
– izgradnja veznog cjevovoda dužine 2.577,70m , cijevi PEHD PN10bara, D140mm i D90mm(10,5m); ugradnja adaptera za daljinsko bežično očitavanje

Izgradnja zatvorenog bazena u Trebinju, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Investitor:  Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje

Vrijednost radova: 10,27 miliona KM ili 5,25 m EUR

Projektom je predviđena izgradnja objekta dimenzija 54.50 x 107.00 m, spratnosti Po+Pr+1 .

Ugovoreno je izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, radova na vodovodu i kanalizaciji, elektro radova, termomašinskih radova i radova na vanjskom uređenju objekta.